หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


 
สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์รัชฏา แก่นสาร์ และคณะ
ราคา 320 บาท
 
 
 
 
English for Nursing and Health Care Students (Work book)  
ผู้แต่ง/แปล : Peter C. Schwarz
ราคา 150 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม : กรณีศึกษา  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ปริยสลิล ไชยวุฒิ
ราคา 120 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษาผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
ราคา 160 บาท
 
 
 
 
การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ  
ผู้แต่ง/แปล : ภญ.เพ็ญนภา ศรีหริ่ง,ดร.พญ.กาญจนา สานุกูล,ภก.อวิรุทธิ์ สิงห์กุล,ภญ.ชุติมา วิจิตรานุวัตร
ราคา 210 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและครื่องช่วยหายใจ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ราคา 220 บาท
 
 
 
 
การใช้โสตทัศนูปกรณ์  
ผู้แต่ง/แปล : ผศ.ดร.เนตร หงษ์ไกรเลิศ,อาจารย์ธนะเมศฐ์ รฐาพงศ์พัชรา,ปณิฐาน มหุวรรณ,อาจารย์อรุณี ยันตรปกรณ์
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
ตับอ่อนอักเสบ :ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหาร การให้การพยาบาลแบบบูรณาการ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย,อาจารย์ยุคนธร ทองรัตน์
ราคา 120 บาท
 
 
 
 
Paragraph Writing  
ผู้แต่ง/แปล : ผศ.พัชรี จันทร์เจริญสุข
ราคา 200 บาท
 
 
 
 
ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิก  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์สุคันธา สิงห์ทอง
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
การตอบสนองของบุคคลต่อภาวะเครียด (Human Response to Stress)  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ราคา 100 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์และคณะ
ราคา 300 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์มณีภรณ์ โสมานุสรณ์และคณะ
ราคา 200 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์และคณะ
ราคา 180 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลหู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุง1)  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
ราคา 350 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลผู้สูงอายุ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์อรวรรณ แผนคง
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
คุณภาพบริการด้านสาธารณสุขสำหรับพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พิรุณ รัตนวณิช
ราคา 150 บาท
 
 
 
 
พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์สุนทรี คำเพ็งและคณะ
ราคา 100 บาท
 
 
 
 
การเรียนการสอนเชิงรุก  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.อุษณีย์ เทพวรชัย
ราคา 100 บาท
 
 
 
 
เภสัชวิทยา เล่ม 1  
ผู้แต่ง/แปล : ภก.พยงค์ เทพอักษร และคณะ
ราคา 120 บาท
 
 
 
 
SPEAK ง่ายๆสไตล์พยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.พรฤดี นิธิรัตน์ & Karen Strazza Moore
ราคา 180 บาท
 
 
 
 
English for Nursing and Health Care Students  
ผู้แต่ง/แปล : Peter C.Schwarz and Amporn Thiengtrongdee
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การคลอดก่อนกำหนด  
ผู้แต่ง/แปล : พ.ต.อ.หญิง ดวงกมล ปิ่นเฉลียว
ราคา 110 บาท
 
 
 
 
โรคและสมุนไพร  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์บุญศรี นุเกตุและคณะ
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
พยาธิวิทยาระบบประสาท  
ผู้แต่ง/แปล : นายแพทย์วิสิทธิ์ อวิรุทธ์นันท์
ราคา 200 บาท
 
 
 
 
เริ่มแรกเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์นิรชร ชูติพัฒนะ
ราคา 80 บาท
 
 
 
 
แนวคิดและแบบอย่างการทำงานสาธารณสุขเพื่อชนบท  
ผู้แต่ง/แปล : นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน
ราคา 190 บาท
 
 
 
 
การบริหารเงินในสถานบริการสุขภาพ  
ผู้แต่ง/แปล : นายแพทย์ชูชัย ศรชำนิ
ราคา 150 บาท
 
 
 
 
นวัตกรรมสาธารณสุขไทย  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์สุวาลี ชูเกียรติ
ราคา 200 บาท
 
 
 
page : [1] [2] [3] [4]
   
1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข