หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด..........................................................................................................................................................................................................
ชื่อหนังสือ :
ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)
ISBN :
978-616-11-1532-6
ราคาเล่มละ :
220   บาท
ผู้แต่ง :
ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี,อาจารย์ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี   
  หนังสือ ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับปรุปสาระสำคัญ เป็นเนื้อหา ปูพื้นฐานความเข้าใจของทฤษฎี และองค์ประกอบของทฤษฎี ประโยชน์ของทฤษฎ๊ต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นำเสนอทฤษฎีในมุมมองด้านนิเวศวิทยาของเม็คลีรอย ที่ให้ความสำคัญของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งในระดับบุคคล ระหว่างบุคล และชุมชน ได้แก่ แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Health Belief Model) แบบจำลองระดับการเปลี่ยนแปลง (Stages of Change) ทฤษฎีการใช้ปัญญาทางสังคม (Social Cognitive Theory) ทฤษฎีการแพร่หลายของนวัตกรรม (Diffusion of innovation) เป็นต้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ทฤษฎีในการปฏิบัติงนด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
             

             

1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข