หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad (ระบบสั่งซื้อ Online)
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


การพยาบาลหู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
ราคา 380 บาท
 
สรีรวิทยา 2 ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์รัชฏา แก่นสาร์ และคณะ
ราคา 350 บาท
 
การบันทึกทางการพยาบาล
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
ราคา 75 บาท
 
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง อาจารย์ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
ราคา 160 บาท
 
การพยาบาลในระยะคลอด
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์,อาจารย์เกษร สุวิทยะศิริ
ราคา 220 บาท
 
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์อภิญญา เพียรพิจารย์
ราคา 295 บาท
 
ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพการส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ
ราคา 190 บาท
 
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์อภิญญา เพียรพิจารย์
ราคา 250 บาท
 
การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม
ผู้แต่ง/แปล :ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
ราคา 230 บาท
 
คำศัพท์ที่ใช้ทางการพยาบาล
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์เพชรรัตน์ เอี่ยมละออ และคณะ
ราคา 120 บาท
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผล ฯ
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์จิดภา เรือนใจมั่น
ราคา 250 บาท
 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง/แปล :อ.ฉวีวรรณ สัตยธรรมและคณะ
ราคา 230 บาท
 
การพยาบาลระยะคลอด
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์วีรวรรณ ภาษาประเทศ และคณะ
ราคา 250 บาท
 
การพยาบาลโรคเรลือดในเด็ก
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์จารุวรรณ สนองญาติ
ราคา 230 บาท
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ราคา 180 บาท
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ราคา 250 บาท
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ราคา 150 บาท
 
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้แต่ง/แปล :ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี
ราคา 100 บาท
 
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (ปรับปรุง)
ผู้แต่ง/แปล :ดร.มกราพันธ์จูฑะรสก
ราคา 230 บาท
 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์ฉวีวรรณ สัตยธรรมและคณะ
ราคา 260 บาท
 
ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)
ผู้แต่ง/แปล :ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี,อาจารย์ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี
ราคา 220 บาท
 
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
ราคา 230 บาท
 
English for Nursing and Health Care Students (Teachers book)
ผู้แต่ง/แปล :Peter C. Schwarz
ราคา 250 บาท
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และคณะ
ราคา 300 บาท
 
สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์รัชฏา แก่นสาร์ และคณะ
ราคา 320 บาท
 
English for Nursing and Health Care Students (Students Book)
ผู้แต่ง/แปล :Peter C. Schwarz
ราคา 300 บาท
 
ธาลัสซีเมีย : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์เทพ นันทพูลทรัพย์
ราคา 250 บาท
 
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม : กรณีศึกษา
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์ปริยสลิล ไชยวุฒิ
ราคา 120 บาท
 
การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ
ผู้แต่ง/แปล :ภญ.เพ็ญนภา ศรีหริ่ง,ดร.พญ.กาญจนา สานุกูล,ภก.อวิรุทธิ์ สิงห์กุล,ภญ.ชุติมา วิจิตรานุวัตร
ราคา 210 บาท
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและครื่องช่วยหายใจ
ผู้แต่ง/แปล :อาจารย์พจนา ปิยะปกรณ์ชัย
ราคา 220 บาท
 
   
1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข