หมวดหนังสือแนะนำ
 หมวดพยาบาล
 หมวดเภสัชวิทยา
 หมวดสาธารณสุข
 หมวดกฎหมาย
 หมวดวิจัย
 หมวดทั่วไป
 หนังสือแปล
 หนังสือใหม่ (New)
 


ลิงค์เพื่อนบ้าน
 tarad (ระบบสั่งซื้อ Online)
 สถาบันพระบรมราชชนก
 ศูนย์หนังสือจุฬา
 
ทั้งหมด


 
การพยาบาลหู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2)  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
ราคา 380 บาท
 
 
 
 
สรีรวิทยา 2 ฉบับปรับปรุง  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์รัชฏา แก่นสาร์ และคณะ
ราคา 350 บาท
 
 
 
 
การบันทึกทางการพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์สุรีย์ ธรรมิกบวร
ราคา 75 บาท
 
 
 
 
บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง อาจารย์ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม
ราคา 160 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลในระยะคลอด  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์,อาจารย์เกษร สุวิทยะศิริ
ราคา 220 บาท
 
 
 
 
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์อภิญญา เพียรพิจารย์
ราคา 295 บาท
 
 
 
 
ทารกแรกเกิด : การประเมินภาวะสุขภาพการส่งเสริมและการป้องกันปัญหาสุขภาพ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ
ราคา 190 บาท
 
 
 
 
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์อภิญญา เพียรพิจารย์
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
กระบวนการพยาบาลกับการดูแลสุขภาพชุมชน  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.พรฤดี นิธิรัตน์และอาจารย์สายใจ จารุจิตร
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.นงณภัทร รุ่งเนย
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
หลักการเตรียมยาทั่วไป  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์รวีวรรณ ช่วยบำรุง และคณะ
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
ระบบสาธารณสุขและการวางแผนงานสาธารณสุข  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
คำศัพท์ที่ใช้ทางการพยาบาล  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์เพชรรัตน์ เอี่ยมละออ และคณะ
ราคา 120 บาท
 
 
 
 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผล ฯ  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์จิดภา เรือนใจมั่น
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 ฉบับปรับปรุง  
ผู้แต่ง/แปล : อ.ฉวีวรรณ สัตยธรรมและคณะ
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลระยะคลอด  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์วีรวรรณ ภาษาประเทศ และคณะ
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลโรคเรลือดในเด็ก  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์จารุวรรณ สนองญาติ
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์วรรณรัตน์ สุวรรณ และคณะ
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
แนวคิด ทฤษฎี การสร้างเสริมสุขภาพและการนำมาใช้  
ผู้แต่ง/แปล : ผศ.ดร.ประกาย จิโรขน์กุล
ราคา 240 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ราคา 180 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 3  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา
ราคา 150 บาท
 
 
 
 
พัฒนาการสำคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี
ราคา 100 บาท
 
 
 
 
การคิดอย่างเป็นระบบ : การประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน (ปรับปรุง)  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.มกราพันธ์จูฑะรสก
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 ฉบับปรับปรุง  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์ฉวีวรรณ สัตยธรรมและคณะ
ราคา 260 บาท
 
 
 
 
ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ (ฉบับสรุปสาระสำคัญ)  
ผู้แต่ง/แปล : ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี,อาจารย์ศรีเสาวลักษณ์ อุ่นพรมมี
ราคา 220 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
ราคา 230 บาท
 
 
 
 
English for Nursing and Health Care Students (Teachers book)  
ผู้แต่ง/แปล : Peter C. Schwarz
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และคณะ
ราคา 250 บาท
 
 
 
 
การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)  
ผู้แต่ง/แปล : อาจารย์พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา และคณะ
ราคา 300 บาท
 
 
 
page : [1] [2] [3] [4]
   
1. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
2. การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
3. การพยาบาลเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง)
4. การพยาบาลเด็ก เล่ม 2 (ฉบับปรับปรุง)
5. การพยาบาลเด็ก เล่ม 3 (ฉบับปรับปรุง)
6. การพยาบาลในระยะคลอด
7. สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุง)
8. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
9. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
10. การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก
Call-Center Tel. 0-2590-1973 Fax. 0-2591-8626 Email : pibook.pibook@gmail.com
โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข